For at opnå dansk statsborgerskab er det en betingelse at have et bredt kendskab til Danmarks historie, helt fra første gang ordet Danmark optræder på Jellingestenen i Jylland i omkring år 995 e.kr. til 100-års jubilæet i 2020 for Sønderjyllands genforening med Danmark. I det nedenstående vil vi kigge på nogle konkrete eksempler på historierelaterede spørgsmål og derefter gennemgå nogle af de historiske emner, prøven kan spørge ind til.

Konkrete eksempler fra tidligere indfødsretsprøver

 

 • Hvad kaldes den styreform, der blev indført i Danmark i 1661?

 

  • Adelsvælde
  • Enevælde
  • Folkestyre

Det korrekte svar er “Enevælde”. Enevælde er en styreform, hvor monarken har uindskrænket magt til at regere. I Danmark blev enevælden indført af Frederik 3.

 

 • Hvad var de grundlæggende tanker i den europæiske oplysningstid (1690-1780)?

 

  • At befolkningen gennem oplysning skulle blive frie mennesker
  • At Europa skulle udvikle sig til én fælles stat
  • At oplysning om religiøse værdier skulle styrke kirkens magt

Oplysningstiden gik – som navnet ligeledes afslører – ud på at oplyse befolkningen om blandt filosofi og naturvidenskab, så de derigennem ville udvikle en mere kritisk sans over for den tids store autoriteter: kongemagten og kirken.

 

 • Hvad kaldes den bevægelse, hvor bønderne slog sig sammen om at oprette mejerier og brugsforeninger?

 

  • Andelsbevægelsen
  • Græsrodsbevægelsen
  • Arbejderbevægelsen

“Græsrodsbevægelse” er en betegnelse for politiskmotiverede organisationer og netværk. Arbejderbevægelsen fandt sted i kølvandet på den industrielle revolution i perioden 1872-1940 og var en folkebevægelse bestående af personer fra arbejderklassen, der ønskede bedre arbejderrettigheder. Andelsbevægelsen, som er det rigtige svar, var en organisationsform, der startede i slutningen af 1800-tallet, og hvor bønderne slog sig sammen om at købe, producere eller distribuere varer.

Religionens historie i Danmark

Du kan som prøvetager vide dig sikker på, at statsborgerskabsprøven vil indeholde spørgsmål omhandlende religionens historie i Danmark. Du skal eksempelvis kunne svare rigtigt på, at den danske kirke blev grundlagt i Vikingetiden, da Harald Blåtand lod sig døbe (det fremgår ligeledes af Jellingestenen, at Harald Blåtand gjorde danerne kristne). Derudover skal du blandt også vide, at protestantismen, som er den officielle religion i Danmark, blev indført under den danske reformation i 1536.

Krige og konsekvenser

Danmark har enten direkte eller indirekte været involveret i flere krig, som i nogle tilfælde har ført tab af landområder med sig. I den forbindelse skal prøvetagere vide, at Danmark for eksempel mistede Skåne, Blekinge og Halland til Sverige i midten af 1600-tallet i en krig anført af Frederik 3., der havde til formal at vinde tidligere tabte territorier tilbage. 

Efter Napoleonskrigene i 1814 måtte Danmark endnu en gang afgive land til Sverige, denne gang til Norge. Danmark havde stået på Napoleons side under den syv år lange krig, og var den stat, der mistede mest land som konsekvens af Napoleonskrigen.